#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  Výroční zpráva za rok 2015 

  viz Poutník svatoantonínský - květen 2015

  Výroční zpráva za rok 2014

  Kontakt, sídlo:

  Matice svatoantonínská, spolek Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27 PSČ: 696 71

  IČ: 666 09 810 Bankovní spojení - číslo účtu: 189031520/0300

  Historie

  Matice svatoantonínská byla založena v roce 1946 ThDr. Antonínem Šuránkem, spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Prvním předsedou byl ThDr. Dominik Vicenec, děkan a duchovní správce ve Veselí nad Moravou. Téměř po padesáti letech se ctitelé sv. Antonínka, přátelé a pamětníci P. Šuránka, obětaví věřící z Blatnice a z Ostrožské Lhoty, začali zabývat myšlenkou o jejím obnovení. Také na sympoziu - Život a dílo mos. ThDr. Antonína Šuránka, které se konalo v srpnu 1996 v Ostrožské Lhotě, se hovořilo o Matici svatoantonínské a jiných činnostech P. Šuránka.

  Na tento podnět vznikl přípravný výbor Matice svatoantonínské, který obnovil Stanovy z roku 1946 a zaslal je na ministerstvo vnitra k registraci. Registrace Stanov Matice svatoantonínské byla provedena 4. října 1996. Na ustanovující valné hromadě, která se konala 15. dubna 1997 na blatnické faře, byl zvolen výbor Matice svatoantonínské.

   

  Cíle

  Od samotného počátku je cílem Matice usilovat o náboženskou obnovu Moravského Slovácka, pomáhat farnosti Blatnice pod Sv. Antonínkem budovat poutní místo na Blatnické hoře. Tím Matice stále plní odkaz P. Šuránka - svého zakladatele. Po obnovení Matice se připojila i modlitba s prosbou o beatifikaci Božího služebníka P. Antonína Šuránka a šíření jeho odkazu.

  Z uvedeného vždy vycházel a vychází každoroční plán činnosti Matice:

  - organizovat besedy, přednášky a koncerty s náboženskou tematikou

  - pomoc při vydávání tiskovin a jejich rozšiřování

  - spoluúčast při organizování Dnů P.Š. v Ostrožské Lhotě a v Uherském Hradišti

  - účast na slavnosti ukončení beatifikačního procesu P.Š. v Olomouci

  - pořádání putovních výstav - duchovní obnovy na Velehradě

  - pomoc při organizování poutí na Blatnické hoře

  - vydávání občasníku Poutník svatoantonínský (1. číslo listopad 1998)

  - zájezdy na místa působení P.Š., Mariánská a jiná poutní místa

  - obnova poutního místa na Bl. Hoře - budování členské základny, práce s dětmi a mládeží

   

  Členové výboru

  Marie Špirudová - předsedkyně (Kozojídky) tel: 739 617 124

  Mgr. Anna Budinská - první místopředsedkyně (Strážnice) tel.: 739 344 138

  Josef Míšek - druhý místopředseda (Ostrožská Lhota)

  Mgr. Miloš Fojtík - jednatel (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Věra Staňková - pokladník (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  P. Miroslav Reif - (farář Ostrožská Lhota)

  Ladislav Vyskočil - (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Jarmila Hrušková - (Blatnička)

  Marie Herodesová - (Vnorovy)

  Eliška Pospíšilová - (Ostrožská Lhota)

  Alena Skřenková - (Ostrožská Lhota)

   

  Akce a aktivity v roce 2014

  14. - 16. března - Postní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě

  30. března - Křížová cesta - nejen pro mladé rodiny 

  27. dubna - Valná hromada Matice svatoantonínské

  10. května - Jarní úklid kaple a jejího okolí

  25. května - První společná pouť čtyř Matic na Svatém Kopečku

  1. června - Pouť Matice svatoantonínské

  15. června - Chceme ti zazpívat, aneb Rodina si zpívá (hudební vystopupení v rámci Roku rodiny)

  4. července - Pěší pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad

  9. srpna - Poutní a poznávací zájezd

  31. srpna - Děkovná pouť a autrorský muzikál Luďka Strašáka Jusus Christ Supermlád v podání ochotníků Spojené farnosti

  12. října - Drakiáda a dětský den (Akci pořádá mládež z okolí poutního místa, Matice se k organizaci připojuje.)

  25. října- Dušičková pouť a křížová cesta

   

  Poutník svatoantonínský

  Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínskou od roku 1999 pro potřebu členů. Letos byl vydán již 16. ročník občasníku 3x v roce - březen, květen a říjen 2014

  Vlastní příspěvky, návrhy a připomínky můžete posílat na adresy:

  • Anna Budinská, Nová 610, Strážnice

  • Marie Špirudová, Kozojídky 122

  • Maticesvatoantoninska@seznam.cz

   

  Ocenění Bílou růží P. Antonína Šuránka, služebníka Božího

  Za rok 2014 byli oceněni:

  Ladislav Vyskočil - Blatnice pod Svatým Antonínkem

  Václav Válek - Blatnice pod Svatým Antonínkem

  Výroční zpráva za rok 2014 byla představena na Valné hromadě dne 12. dubna 2015 v Ostrožské Lhotě. Přednesla ji předsedkyně Matice svatoantonínské paní Marie Špirudová.

  Informace o činnosti, členské základně, akcích i hospodaření najdete také na webu: http://www.antoninek.cz/?page=matice-svatoantoninska

  Výkaz o hospodaření za rok 2014 viz "Soubory ke stažení" pod článkem

   

  Výroční zpráva za rok 2013

  Matice svatoantonínská, občanské sdružení Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27 PSČ: 696 71
  IČ: 666 09 810 Bankovní spojení - číslo účtu: 189031520/0300

  Matice svatoantonínská je občanským sdružením podle příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registrovaným u Min. vnitra České republiky.

   

  Historie

  Matice svatoantonínská byla založena v roce 1946. V roce 1948 však byla činnost tohoto spolku zastavena. Přípravný výbor Matice svatoantonínské téměř po 50 letech obnovil Stanovy a zaregistroval Matici svatoantonínskou znovu ke 4. říjnu 1996. Ustanovující valná hromada proběhla 15. dubna 1997 na faře v Blatnici a byl zvolen nový výbor Matice. Od této doby soustavně pracuje a dle svých stanov se stará o náboženskou obnovu Moravského Slovácka.

  „Matice je společenství křesťanů, kteří se mateřsky chovají k místům, která je samotné kdysi duchovně odkojila a kde se jim stále dostává mateřského přijetí." Mons. Jan Peňáz

   

  Cíle

  Cílem Matice svatoantonínské je usilovat o náboženskou obnovu Moravského Slovácka, pomáhat farnosti Blatnice pod Sv. Antonínkem budovat poutní místo na Blatnické hoře.

  Hlavní činnosti Matice:

  - pořádat besedy, přednášky a další aktivity náboženského zaměření

  - pořádat putovních výstav - napomáhat duchovní obnově na Velehradě

  - pomáhat organizovat poutě na Blatnické hoře

  - vydávat občasník „Poutník svatoantonínský" (vychází od roku 1998)

  - pořádat zájezdy na místa působení zakladatele Matice

  - napomáhat obnově poutního místa na Blatnické Hoře

  - budovat a rozvíjet členskou základnu

  - pracovat s dětmi a mládeží a rozvíjet jejich vztah k domovu a tradicím

   

  Akce v roce 2013

  1. - 3. března - Postní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě

  17. března - Křížová cesta - nejen pro mladé rodiny

  7. dubna - Valná hromada Matice svatoantonínské

  2. června - Pouť Matice svatoantonínské

  4. července - Pěší pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad s možností přenocování a účastí na mši

  10. srpen - Poutní a poznávací zájezd Nitra - SR

  24.-25. srpna - Pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek

  13. říjen - Dětský den a drakiáda, účast neuvěřitelných 700 dětí a dospělých z 31 farností

  20. říjen - divadelní představené Zraněný pastýř

  26. říjen - Dušičková pouť a křížová cesta

  16. listopad - Podzimní brigáda - úklid lesíku a okolí; úklidových prací se zúčastnilo asi 70 osob

  Více o akcích na webových stránkách:

  http://www.antoninek.cz/?page=matice-svatoantoninska/akce

   

  Poutník svatoantonínský

  Občasník „Poutník svatoantonínský" je vydáván Maticí svatoantonínskou od roku 1999 pro potřebu členů. V roce 2013 vyšel 3x, v lednu, květnu a listopadu. Přípěvky je možno posílat na emailovou adresu: Maticesvatoantoninska@seznam.cz

   

  Bílá růže P. Antonína Šuránka, služebníka Božího

  V letošním roce Bílá růže putovala do rukou tří našich důvěrnic, které pracují pro Matici svatoantonínskou od roku 1997. Za jejich práci děkujeme.

  Byly to:

  Ludmila Mikulčíková z Vacenovic

  Anastázie Minaříková z Blatničky

  Jiřina Kryštofová z Vlčnova


  Rok 2013 se celý nesl ve znamení 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Proto naše aktivity mimo jiné směřovaly i k tomuto výročí.

  V adventní době členové výboru navštívili farnost Tvarožná Lhota, aby představili činnost Matice a vybídli ke vstupu mezi nás.

  Členem o.s. Matice svatoantonínské se může stát osoba starší 18 let, která respektuje cíle a stanovy sdružení. Členy přijímá výbor na základě písemné přihlášky nebo se zájemci může přihlásit u příslušného důvěrníka.

   

  Výkaz o hospodaření za rok 2013 viz "Soubory ke stažení" pod článkem