#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  DUŠE SLOVÁCKA. Přijďte nabrat sílu do dalších dnů

  29.06.2020 - Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA, která se uskuteční v poutním areálu na Svatém Antonínku. Začátek ve čtvrtek 2. července 2020 v 8.45.Ukončení v sobotu 4.července 2020 ve 20.00..

  Společně pěšky na Velehrad

  29.06.2020 - Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad. Pouť zahájíme 4. července 2020 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku..

  Arcidiecéze má tři novokněze. Jedna primiční mše svatá bude na Antonínku

  29.06.2020 - V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 2020 v 15.00 na Svatém Antonínku..

  P. Vojtěch Kodet: Přál bych si, aby nás dnes Boží slovo změnilo

  Celou noc pršelo, takže ráno první poutníky na Antonínku při mši svaté v osm hodin vítalo olověně temné nebe. To nic ale nevadilo, protože tuto mši sloužil spirituál kněžského semináře P. Jan Szkandera v kapli. Počasí vydrželo i o hodinu později, kdy začínala mše svatá, kterou vedl farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif.

  Při hlavní mši, jejímž celebrantem byl karmelitánský kněz P. Vojtěch Kodet pak dokonce začalo svítit slunce. Počasí vydrželo také po čas oběda. V okamžiku, kdy v kapli odpoledne začínala adorace, se nad kopcem přehnala bouřka. Správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka pak říkal, že to bylo proto, aby se všichni zúčastnili adorace s požehnáním. Přízeň nebe vydrželo i po celou odpolední přednášku, v níž P. Vojtěch k lidem promlouval o svátosti křtu a života křesťanů. 

  "Už jsem tady jednou před lety byl sám. Tenkrát jsem to tu omrkl. To jsem ještě netušil, že sem budu takto pozván. Musím ale říct, že s vámi je to ještě mnohem hezčí," rozloučil se s pozornými posluchači P. Kodet. Těsně před odjezdem pak znovu potvrdil, že se mu na Antonínku moc líbilo. "Byla tady srdečná atmosféra. Ti lidé věděli, proč sem došli. Zvlášť teď odpoledne, kdy to bylo něco nepovinného, něco navíc. Ještě byla těsně předtím určitá nepřízeň počasí, tak to přišli doopravdy ti, kdo chtěli. To vytvoří samo o sobě takovou nádhernou atmosféru, pak už je jenom radost," podělil se o dojmy P. Vojtěch Kodet.

  Lenka Fojtíková

  Foto: Lenka Fojtíková a Filip Fojtík

  Video z kázání P. Vojtěcha Kodeta: www.youtube.com/user/Lefova?feature=mhee  Přepis kázání P. Vojtěcha Kodeta při Hlavní pouti na Antonínku

  (19. 6. 2011)

  Nevím, jestli jsme si mohli na tuto slavnost přát krásnější
  texty. Spojujeme dnes slavnost Nejsvětější Trojice s obdivuhodným
  svědectvím a svatostí svatého Antonína. Protože texty mluví o podstatě naší
  víry, našeho života, o zjevení Božím, o zjevení Boha jako lásky, jako toho,
  který je slitovný a milosrdný, který se stále shovívavě sklání ke každému
  z nás.

  Síla Božího slova

  Když jsem se připravoval na tuto mši svatou, tak jsem si říkal:
  „Tolik nádherných slov!" Kolikrát jsme my je už v životě slyšeli a možná
  ještě slyšet budeme... Jsou chvíle, kdy je jen tak slyšíme a ta slova jdou jen tak
  kolem nás. Nebo jak lidově říkáme, jdou jedním uchem tam a druhým ven.  Ale to, co dělá z lidí světce, je, že
  vzali vážně slovo Boží, a že přijali Boha takového, jaký je, a že se jím
  nechali změnit. A to slovo, které změnilo Antonína, může změnit každého
  z nás. A může ho měnit dnes na tomto místě. To je něco, co bych si přál!
  Abychom až se budeme vracet z této hory, tak abychom se vraceli jako jiní
  lidé.  Dnešní první čtení začíná tím, že Mojžíš včasně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj. A tam se setkal s Bohem. Dříve než dostal desatero, on sám slyšel to jasné svědectví o tom, že Bůh je milosrdný, slitovný, shovívavý, velmi laskavý a věrný.
   

  Setkání s milosrdným Bohem

  Hned jak toto slovo zasáhlo Mojžíšovo srdce, Mojžíš padá
  k zemi a v duchu tohoto milosrdenství se přimlouvá za svůj lid, který
  byl Bohu nevěrný. Známe to už o dětství z hodin náboženství, jak odpadal
  od víry. Mojžíš leží tváří tvář Bohu na zemi a přimlouvá se.  To slovo proniklo celou jeho bytost natolik, že Písmo svaté pak říká, že Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí na této zemi. Myšleno samozřejmě v té části Starého zákona. Tím nejpokornějším pak byl samozřejmě Ježíš a jeho matka. Ale on se stal tím pokorným, přestože byl vyvolen tak obrovskému úkolu právě proto, že se setkal s Bohem, že poznal,
  že velikost Boží je právě v tom jeho slitování.  Kdo je opravdu velký, ten nepotřebuje
  dokazovat svoji moc. Ten nemusí druhé utlačovat, nemusí ponižovat, nemusí
  dokazovat, že má nějakou autoritu, protože má v sobě  tu nejvyšší autoritu, která je a to je
  autorita lásky, přijetí a slitování.  Pro nás je velmi důležité, když už jsme někteří tak pohodlně vyjeli tím autem jako já až tady ke kostelíčku. A někteří došli. Viděl jsem, jak jsem předjížděl, ty
  opravdové poutníky a klobouk dolů. Viděl jsem takovou hezkou rodinku, kdy
  tatínek nesl nejmladší dcerku na zádech. U nás se říkalo na koňovi. Říkal jsem
  si: „Tak to je pouť!

  Proměna po setkání s Bohem

  Ano... Vystupujeme, vystupujeme tak, jak vystoupil Mojžíš.
  Dokonce v Jeruzalémské Bibli se píše jako příkaz Mojžíšovi: „Hned ráno
  vystup na horu!" Dnes jsem si říkal, kolik set lidí poslechlo a vystoupilo na
  horu, aby se setkali s Bohem. A když se s ním opravdu setkáme, tak
  nás to opravdu může změnit a může nás to změnit hodně, že se připodobníme svému
  Bohu. No a pak to byl Mojžíš, to byl Starý zákon. Ale nám už to,
  jaký je Bůh, neříká Mojžíš. Nám už to nemusí říkat ani nikdo z lidí. Nám
  to řekl sám Ježíš a řekl to způsobem, který by znovu a znovu mohl námi otřást,
  kdybychom ta slova slyšeli jako poprvé. Tak Bůh miloval svět, že dal svého
  syna, ale ten svět to nejsou jenom tyto stromy! To není jenom planeta, to
  nejsou jenom ti nejhodnější děti Nebeského Otce. To je každý z nás. Každý
  z nás je tím, pro kterého Otec poslal svého Syna.

  Nepochopení Božího soudu

  Tak Bůh miloval svět... A my bychom si klidně mohli doplnit:
  Tak Bůh miloval tebe Františku, tak Bůh miloval tebe  Maruško, tak Bůh miloval tebe Vojtěchu, že
  poslal svého jediného syna, kdy žádný, kdo v něho věří už nezahyne. Vždyť
  přece Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil. Ano. Bude jednou
  soud. Je to jedna z těch věcí naší víry, kterou kněží neradi říkají a lidé
  neradi poslouchají. Že budeme jednou stát před Božím soudem. Ale v tom je
  obrovské nepochopení, protože Ježíš přišel opravdu aby nás nesoudil, ale aby
  nás obhájil!  Budeme jednou stát tváří tvář Bohu a poprvé hned v okamžiku smrti. Mnohé to může čekat za pár dní, měsíců, let... Jednou to potká každého z nás a bylo by velice nedobré, kdyby
  se člověk bál tohoto okamžiku setkání s Bohem, protože to by mu mohlo
  pokazit celý závěr jeho života.

  Důležitost stáří

  Mnozí z vás, možná dokonce většina, jsou starší lidé.
  Jak se hezky říká: dříve narození. No prostě už jsme staří. To se nemá říkat, ale
  stáří to není jenom nemoc, utrpení, bolest, ale to je také vrchol a závěr
  života, kterými můžeme korunovat vše, co jsme dělali, když jsme byli mladí,
  když jsme měli hodně síly, možností. Také můžeme dělat pokání, protože když
  jsme byli mladí a měli jsme hodně síly, tak jsme taky dělali hodně nesmyslů a
  také jsme říkali hodně věcí, které nebyly hezky řečeny. Možná jsme také mnoha
  lidem ublížili a nežili jsme s Bohem, jak bychom chtěli žít a jak máme
  možnost žít, když nám ubývá sil, a když nám přibývá let. Stáří je nesmírně
  důležité období života, protože to může být koruna toho všeho, co jsme prožili,
  jakýsi vrchol a pečeť za tím, oč jsme se po celý život snažili a do čeho jsme
  investovali.

  Zkušenost s živým Bohem

  Mohli jste svým dětem se snažit dát lásku, ale bylo té lásky
  jen tolik, kolik jste byli schopni dát. Oni by možná potřebovali ještě víc, ale
  vy ji jim můžete dát dnes. Mohli jste se modlit, ale znáte to sami, jak mladý
  člověk upřednostňuje spíš práci a všechny ty věci viditelné před těmi
  neviditelnými. Dokonce to i těm stařečkům řeknou: Babi, modlete se za nás, jo?"
  Jakoby se oni nemuseli modlit, že? A je moc dobře, že se babí modlí, a že ten
  růženec denně za jednu rodinu a za druhou. To ale nenahradí to, že člověk sám
  musí udělat zkušenost s živým Bohem. Je moc důležité, aby léta svého
  života, kdy nám ubývá sil a přibývá let, abychom zaměřili zcela na Boha a
  prožívali je ještě víc ve svobodě dětí Božích než když jsme byli  mladí, abychom věděli, že se opravdu nemusíme Boha bát.

  Ježíš se nás bude zastávat

  Nejen proto, že je Bůh skutečně milosrdný a shovívavý a
  každému z nás bude něco odpouštět, ale hlavně proto, že Ježíš přišel, aby
  se nás zastal, aby nám odpustil. A až jednou staneme na Božím soudě, tak on
  nebude ten, který na nás bude ukazovat prstem, aby říkal: „Hele, já jsem tě
  viděl! Tohle nebylo dobře a tamhleto, co jsi řekl, také ne.to bude říkat Boží
  nepřítel, který nás sváděl ke hříchu. Ale Ježíš je ten, který v té
  rozhodující chvíli řekne: „Ano, zhřešil, ale já jsem za něj zemřel. A já beru
  zodpovědnost za něj a za všechny jeho hříchy. Čili Ježíš je náš obhájce. A pro
  věřícího člověka je vyhlížení této obhajoby, kdy konečně nás Bůh sejme veškerou
  hanbu, protože ten, kdo nás obviňuje není často Boží nepřítel, ale také mnozí
  pod vlivem Božího nepřítele. To jsme všichni zažili, že vás někdo z lidí
  soudí a posuzuje a kolikrát ani nemusíte dělat nic špatného. Jen jste prostě jinej
  než on. Nebo šlápnete kousek vedle, nebo se mu nelíbíte, nebo vám závidí a už
  vás ten člověk soudí... Co ten člověk? My sami dokážeme takto posuzovat druhé. A
  ten Boží soud to je okamžik, ve kterém z nás Bůh sejme všechny soudy
  lidské a konečně nám vrátí tu ztracenou důstojnost dětí Božích, kde se
  definitivně rozzáříme proniknuti láskou Boží .proto je tak důležité, abychom už
  v tomto světě žili beze strachu z Boha a abychom se stále více a plně
  otvírali Bohu, který zevnitř proměňuje naše nitro a celý náš život. Je to Bůh,
  který může dát smysl všemu, co děláme. I těm chvílím těžkým a bolavým i našemu
  stárnutí a umírání.  Je to Bůh, který nám může dát tu milost, že jakoby zevnitř se stále více připodobňujeme jeho synu a posvěcujeme se tak jako ti velicí světci, ke kterým vzhlížíme. Jako byl svatý
  Antonín. Na kterých pak už i lidé viděli, že to není samo sebou, že z něho
  září něco, co si ten člověk sám nemohl dát, že je plný Boha. Já bych nám všem
  přál, abychom po vzoru svatých a po vzoru velkého světce svatého Antonína,
  kterého tady uctíváte, abychom byli lidmi plnými Boha. Stále víc a tak, jak nám
  bude přibývat let, tak aby stále více bylo vidět, že nežijeme jenom
  z lidských sil a jenom z toho, co tvoří tento svět. Ale že žijeme
  z Boha, který si nás zamiloval, a že v síle jeho lásky jednou taky
  budeme odcházet z tohoto světa, abychom se ním setkali v tom
  definitivním setkání, které nás promění v něho samotného.   

  Fotogalerie