• Fotogalerie Josefa Polehni zde
 • Obětní průvod zde

Od nepaměti je poslední srpnová neděle dnem, kdy přicházíme na Svatý Antonínek, po vzoru  našich předků, děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní. V ten den se kopec doslova rozzáří pestrostí krojů. Obléknou se do nich nejen domácí, ale i lidé z blízkého okolí a vybraní zástupci jednotlivých farností během mše svaté přináší dary z polí, zahrad, luk a vinohradů.

Sváteční atmosféru opět umocňovala i výzdoba z ovoce a zeleniny, které vytvořily šikovné ruce žen z farnosti. Materiál ke krášlení věnovali nejen domácí, ale i přespolní.

Darované ovoce a zeleninu už tradičně odvezl místní rodák, salesiánký kněz P. František Bezděk do Fryštáku, kde se zužitkuje při akcích, které zde místní komunita pořádá.

Salesiání a Sv. Antonínek k sobě patří.
Už v době 2. světové války, kdy vládl díky P. A. Šuránkovi na Antonínku čilý duchovní ruch,
podporovali z kasičky
„Chléb sv. Antonína“, mimo jiné, právě salesiány v nedalekém Ořechově.

„Nelze napsat, že sv. Jan Bosko zemřel. 
On žije a chce zachraňovat mládež celého světa svými duchovními syny.“
P. A. Šuránek

Když více jak před 350 lety žádal kníže Hartman z Lichtenštejna olomouckou konzistoř o povolení ke stavbě kaple, jako jeden z důvodů uvedl, aby byl kraj ušetřen od přírodních pohrom, které na polích napáchají velké škody.

Jen pár desítek kilometrů od našeho poutního místa, zasáhla Moravskou Novou Ves a přilehlé obce, těsně před prázdninami přírodní pohroma, kterou si stěží dokážeme představit.

Tornádo, které řádilo jen pár minut, zničilo vše co mu stálo v cestě.
Některé rodiny mají obrovské škody na svém obydlí a jiné přišly úplně o všechno.
Nejen o střechu nad hlavou, veškeré vybavení, osobní věci, úrodu, …

P. Zdeněk Stodůlka, blatnický farář, zajel do M. N. Vsi a s tamním duchovním správcem, P. Marianem Kalinou, vytipoval jednu konkrétní rodinu, kterou by poutníci ze Svatého Antonínku finančně podpořili.
Během neděle byly v poutním areálu umístěny dvě kasičky, do kterých bylo možné přispět. Díky štědrosti poutníků se vybralo 123.000 korun, ke kterým jsme přidali 50.000 korun z pokladničky Chléb svatého Antonína. 

Za zdárným průběhem Děkovné poutě se skrývá obětavá práce řady lidi.
Vyjmenovat všechny by šlo jen stěží.
Každému patří obrovské „Pán Bůh zaplať“
a přidejme i „Šuránkovské“ -
„Pán Bůh, nezůstane nikomu nic dlužen!“
Přímluvy v obětním průvodu:
 • Snahám na poli, v sadech a vinohradech, Pane, v letošním roce dopřáváš velmi štědrou mírou, dostatkem životodárné vody i každodenním sluncem.
  Pomáhej nám, abychom jako se slunečnice otáčí za sluncem, i my každé ráno směřovali svou pozornost na tebe a každý den začínali vděčností za všechno, co přijímáme.    
  (Slunečnice)
         
 • Oblíbený patron papeže Františka je svatý Josef, vzor poctivé práce, ryzí zbožnosti a věrné ochrany vlastní rodiny.
  Dej, Pane, všem mužům a našim rodinám srdce čistá a zdravá jako květ lilie, aby rodiny byly místem modlitby a lásky.
  (Lilie - atribut sv. Josefa a srdce z barevných květů - atribut rodiny)

 • Velkou část svého života stráví člověk prací. Děkujeme ti, Pane, že nám důvěřuješ a můžeme s tebou spolupracovat na díle stvoření tím, že k užitku přetváříme tvé dary.
  Dej, aby tě lidé svou prací oslavovali a jiným pomáhali zabezpečit jejich potřeby.
  (Obilí a koláčky)
                                                                                                                                                                                                          
 • Krása krojů podtrhuje krásu člověka. Spolu s pestrou škálou barevných plodů našich zahrad odevzdáváme Bohu dík a chválu za to, že nás chrání před nákazou koronaviru, před živelnými pohromami a žehná i pomáhá při sklizni úrody.
  Abychom byli hodni těchto darů, prosíme: Pane, dávej se nám všem ve svatém přijímání, abychom nesešli z cesty víry, naděje a lásky.
  (Zelenina)
                    
 • Pane, z tvé moci vychází veškerá vláda na zemi. Prosíme tě za naše politiky, aby prosazovali tvé věčné hodnoty k prospěchu celé lidské společnosti. Nám všem dej sílu, abychom svou obětavostí přispívali k pokojnému životu.
  Nedej, Pane, abychom upadli v prožívání víry, modlitby a mše svaté do všednosti a stereotypu. Uč nás každý den spínat ruce v prosbách o chléb náš vezdejší.

  (Olejniny)                             

 • V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Prosíme tě, Pane, za všechny prarodiče a starší v našich farnostech.
  Nauč nás být jim na blízku, starat se o jejich potřeby a přijímat moudrost stáří.
  (Produkty z ovoce a zeleniny)
                                                                                                                                                                                 
 • Kniha Přísloví nám připomíná: „Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu.“
  Pane, vkládej nám do úst jen laskavá slova, ať si dokážeme plně uvědomovat sílu svých slov a najdeme pro každého slova povzbuzení. Vždyť tvé slovo je život.

  (Včelaři)  
                                                                                         
 • S vděčností za tvou štědrost přinášíme chléb, který je plodem země a lidské práce. Pane, prosíme tě za lidi v místech, které postihla přírodní nebo živelná katastrofa.
  Kéž ani zde nikdo netrpí hladem a bídou a my jsme jim vždy ochotni a připraveni pomáhat.  
  (Chléb)
                                                                                                             
 • Svatý Pavel nám připomíná: Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Pomáhej nám, Pane, abychom tyto ctnosti uměli využívat v životě a svým jednáním svědčili o lásce, kterou nás ty provázíš.
  Nauč nás pravé ohleduplnosti při všem, co děláme, abychom na přímluvu svatého Josefa odcházeli z tohoto světa obohaceni dobrými skutky.
  (Víno a výrobky z chráněné dílny)


 • Vše, co jsme a co máme je, Pane, z tvé štědré ruky.
  Přijmi, prosíme, dary chleba, hroznů a vína, za nás vinaře, zemědělce a pekaře, za zelináře a ovocnáře, včelaře i zahrádkáře a žehnej nám.
  Dej, Pane, zvláště mladým lidem, aby vnímali v hloubi srdce, že jsi přítomný v Eucharistii. Pomáhej jim, aby tě často přijímali a toužili po setkání s tebou ve tvém království.
    
  (Hrozny, dožínkový věnec a obětní dary ke mši svaté)