Písně ke sv. Antonínu

Písně ke sv. Antonínu

Dochovaný originál písně. Vyšlo nákladem Fr. Máčala, knihaře v Blatnici pod Sv. Ant. Tiskl Veselý-Strážnice.
(asi v 1. pol. 20. stol.)

 

Mezi nejznámější se řadí poutní píseň „Na Blatnické hoře."
Jedná se o původně kramářskou píseň, které vyšla tiskem ve švabachu ve Skalici u F. X. Skarnicla a synů roku 1866.
Ve 40. letech minulého století hrozil původní písni pro nevhodnost slov zákaz zpěvu při poutích.
P. Antonín Šuránek text upravil. Zpívá se i v současné době, ale málokdo zná všechny její sloky.

Na Blatnické hoře

Atutor neznámý.
V roce 1945 upravil P. Antonín Šuránek

1. Na Blatnické hoře / krásná bílá růže ⃰/ přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.

2. Antonínek milý / volá každou chvíli: / Pojďte z blízka, z dáli / k svátostnému Králi, / křesťané rozmilí.

3. Nuže pospíchejme, / Bohu se klanějme, / světce Antonína / u Božího Syna / za přímluvce mějme!

4. Neb on si vyvolil / na tomto kopečku, / bychom putovali, / jemu předkládali / svoji prosbu všecku.

5. Když k tobě voláme / náš mocný Patrone, / buď orodovníkem / před všemocným Bohem, / vroucně tě žádáme.

6. Aby se smiloval, / nám požehnání dal, / odpustil proviny, / přijal nás za syny, / v své lásce zachoval.

7. Ochránce náš milý, / vyžádej nám síly, / bychom s tvou pomocí / nebeskému Otci / vždy věrně sloužili.

8. Předlož prosby naše / před Pána Ježíše, / aby nás zachoval / a kdysi povolal / do nebeské říše.

9. Daru sedmerého / od Ducha svatého / nám k ctnostem vyprošuj / a duši ochraňuj / svodů ducha zlého.

10. Chraň rty mluvy lživé, / utrhačné, mstivé / by jazyk Boha ctil / a jak tvůj zasloužil / oslavy blaživé.

11. Svěřuj naše statky / lásce Boží Matky, / v životním soužení / chraň víru s nadějí, / vypros pokoj sladký.

12. V neštěstích při nás stůj, / těš nás a posiluj, / z pozemských žádostí / srdce nám vyprosti / a k nebi pozdvihuj.

13. Chraň mládeži ctnosti, / skromnost s nevinností, / uč milosrdenství, / a v svatém manželství / veď k obětavosti.

14. Učiteli svatý, / láskou k Bohu vzňatý, / kéž za tebou jdeme / a život vedeme / na ctnosti bohatý.

15. Vyžádej nám milost, / v nebi věčnou radost / spolu s Kristem Pánem / až na věky. Amen / To je naše žádost.

 ⃰ kaple měla dříve bílou fasádu

 

Další písně budou přídány.